پرگار: آینده دمکراسی BBC Persian

آیا جوامع دمکراتیک دچار بحران دمکراسی نشده اند؟ به این معنا که کیفیت شاخص های دمکراسی در آنها افول نکرده است؟ ولی چرا این موضوع برای کسانی که در جوامع غیردمکراتیک زندگی می کنند باید مهم باشد؟

جلسه محرمانه فرمانده هان بسیج قسمت سوم

صدای ضبط شده از جلسه محرمانه فرمانده هان بسیج ضد شورش ، روشهای جلوگیری از اغتشاش و تاکتیکهای سرکوب معترضین These are recordings of Pasdaran commanders discussing tactics and were made on July 17 and are in Farsi only. Below are the videos which have been uploaded to Youtube: