پشتیبانی ازاقدام اعتراضی مشترک درمحکومیت اعدام ها درایران توسط “شورای فعالین دانشجویی چپ مستقل مقیم گوتنبورگ “دوستان سوئدی” حزب عدالت سوسیالیستی سوئد “

پشتیبانی ازاقدام اعتراضی مشترک درمحکومیت اعدام ها درایران توسط “شورای فعالین دانشجویی چپ مستقل مقیم گوتنبورگ “دوستان سوئدی” حزب عدالت سوسیالیستی سوئد “

 شنبه 21 نوامبر2009 ، دربرنس پارکن – گوتنبرگ

رژیم جمهوری اسلامی وماشین سرکوب آن بعد ازاعدام احسان فتاحیان، علیرغم اعتراضات وسیع درسنندج وجای جای کشورونهادهای جهانی ،ماشین سرکوبش همچنان درراه است ودادگستری کل استان تهران، احکام اعدام پنج تن اززندانیان سیاسی را مورد تاکید قرارداده واحکام زندان برای 81 نفردیگررااعلام کرد. براین پایه حامد روحی نژاد- آرش رحمانی پور- محمد رضا علی زمانی- ناصرعبدالحسینی به اتهام همکاری با رادیو تندرووابستگی به انجمن پادشاهی ایران ورضا خادمی به اتهام عضویت درسازمان مجاهدین درخطراعدام قرارگرفته اند.

کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ، ضمن محکوم کردن دستگیری مبارزین جنبش اعتراضی و ضد استبدادی، فعالان کارگری ، صدور احکام زندان و اعدام  در مورد همه دستگیرشده گان ، قویا محکوم می کنیم، خواهان آزادی فوری و بی قید وشرط همه زندانیان سیاسی و لغو احکام اعدام می باشد .

درهمین راستا فعالان کانون از اقدام مشترک  : “شورای فعالین دانشجویی چپ مستقل مقیم گوتنبورگ” وبا همکاری “حزب عدالت سوسیالیستی سوئد”، درسازماندهی آکسیون اعتراضی روز شنبه 21 نوامبر درساعت 3 بعد ازظهررا مورد پشتیبانی خود قرارداده وایرانیان طرفدار آزادی و برابری را به شرکت هرچه فعالتر دراین آکسیون اعتراضی وبا شعار: “اعدام ها را متوقف کنید” ، درمحل برنس پارکن دعوت می نماییم .

هیئت مسئولین کانون همبستگی با کارگران ایران – گوتنبرگ (سوئد)

19 نوامبر 2009

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *