تغییر سیاست یا تداوم؟ مذاکرت ایالات متحده با ایران نشانه‌ ای از تغییر و تحولات در سیاست خارجی امریکا -مایک مکنر

John Kerry: Behind the scenes maneuvering
John Kerry: Behind the scenes maneuvering

ترجمه آناهیتا حسینی

در پایان به این نتیجه می‌رسیم که خطری واقعی و مداوم مبتنی بر بازگشت به سیاست تغییر رژیم در ایران و جنگ گرم وجود دارد. بیشتر تحریم‌ها، یا به عبارت روشن‌تر محاصره‌ی ایران به رهبری آمریکا ادامه پیدا خواهند کرد، حتی اگر تمام این تحریم‌ها هم لغو شوند باز هم تحمیل سیاست‌های نئو‌لیبرال، به رهبری آمریکا، که البته دولت روحانی هم مشخصا پشتیبان آن است، به کارگران و فقرای ایران ادامه خواهد داشت. بنابرین تصور نکنید که مذاکرات یا معاملات احتمالی دیگر تهدیدهای مداوم علیه مردم ایران را از میان برخواهند داشت

us-iran.pdf

us-iran.doc

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *