ایران، صدای سوم

کشته شدن زن جوانی به نام مهسا امینی به دست نیروهای امنیتی در کشورمان ایران جرقه ای شده است برای شکست شدن بغض فروخورده ایرانیان آزادی خواه در سراسر کشور. وضعیت نابسامان اقتصادی و سیاسی و اجتماعی ناشی از مدیریت نابخردانه ی دولتمردان جمهوری اسلامی مجددا مردم ایران را باز برای گرفتن حق خود به خیابان‌ها آورده است تا همچون موارد متعدد در چند دهه ی گذشته خواهان انحلال جمهوری اسلامی، حاکمیت ولایتی و مذهبی، و برقراری سیستمی نو مبتنی بر آزادی فردی و اجتماعی، دمکراسی و عدالت اجتماعی و اقتصادی شوند. در این میان جمهوری اسلامی بر روند مستمر چهار دهه ی گذشته به سرکوب وحشیانه ی این خیزش دست زده و آمار کشته شدگان، دستگیر شدگان و محکومین رو به افزایش است.

در این بیانیه گروهی از فعالین سیاسی ایرانی از طیف چپ و جمهوری خواه، به هم می پیوندند تا با اعلام همبستگی با ایرانیان در سراسر جهان، سیاستهای سرکوبگرانه ی جمهوری اسلامی را محکوم کنند. همزمان، در توامان مبارزه با سرکوب داخلی و در مسیر رسیدن به ایرانی آزاد و آباد، لازم است نسبت به بالا گرفتن فعالیت لابی های امپریالیستی/دستگاه میلیتاریستی جهانی موضع عملی گرفت. لابی ها و جریاناتی که با هدف سواستفاده از خیزش برحق مردم ایران علیه جمهوری اسلامی، با تشدید اعمال فشار خارجی بر مردم کشور از طریق تحریمهای کشنده ی اقتصادی که به روشنی به هدف تضعیف جامعه ی مدنی و از هم گسیختگی اجتماعی در جهت جلوگیری از ایجاد تشکل های هدفمند و برنامه دار مهندسی شده اند دست به کار شده و با تهدید به اعمال منطقه ی ممنوعه ی پرواز به عنوان مقدمه ی دخالت نظامی ناتو/پنتاگون (با همراهی ارتش اسراییل و متحدین منطقه ای شان) فرصت طلبانه وارد میدان شده اند تا مانند تحولات مردمی سالهای 1332 و 1357 که در تلاش برای سرکوب خیزش سوسیالیستی به حمایت از نیروهای بنیادگرای سلطنت طلب و یا مذهبی دست زدند از تولد یک ایران آزاد، سوسیالیستی و دمکراتیک جلوگیری کرده و نطفه جنبش عدالت خواهانه را در بطن بخشکانند. سیاستی که مشابه سیاست دولتهای امپریالیستی در آمریکای لاتین در قرن گذشته، خیزش های برحق مردم منطقه را در متن بهار عرب در دهه ی گذشته به جنگهایی خونین بدل کردند. جنگهایی که به کشتار گسترده ی غیر نظامیان، گسترش فقر و حرمان مردم منطقه و اشباع منطقه از سلاح و خیزش نیروهای شبه نظامی که با خشونت به بمب گذاری و قتل عام مردم منطقه پرداخته اند منجر شدند.

با این بیاینه تمام کسانی را که خواهان فروپاشی جمهوری اسلامی و تغییر بنیادین سیستم دولتی در ایران و همزمان مقابله با مداخله ی فاجعه بار نیروهای امپریالیستی با عنوان دروغین دخالت بشردوستانه هستند صدای خود را به هم پیوند می زنند.

آری به برقراری سیستمی نوین در ایران به شرح زیر:

برای گذشتن از این مهلکه ی تاریخی که بیش از 40 سال است ایران را در بن بستی به نام "جمهوری اسلامی" از گذار به سمت آزادی وعدالت اجتماعی باز داشته است به هم بپیوندیم.

برای مکالمه با تنظیم کنندگان این بیانیه از آدرس زیر استفاده کنید:

iran.the.3rd.voice@gmail.com