Posts Tagged ‘Radio’

Yassamine Mather on Rahe Kargar Radio (Farsi)

Monday, July 18th, 2011

Yassamine Mather, HOPI

1

مجله بین المللی رادیو راه کارگر
رسوائی بزرگ امپراطوری رسانه ای مردوخ، آیا انقلاب دوم مصر آغاز می شود ؟
گفتگوی نصرالله قاضی با یاسمین میظر
بحران امپراطوری مردوخ ساختار مافیائی نظام رسانه ای حاکم بر جهان سرمایه داری در مرکز توجه افکار عمومی مردم انگلستان، آمریکا و … بسیاری نقاط جهان قرار داده است … مردم مصر که از برآورده نشدن مطالباتشان توسط نظامیان حاکم سرخورده شده اند بار دیگر برای جامه عمل پوشاندن به درخواست ها و مطالبات اساسی شان به میدان آمده اند… 

مجله بین المللی رادیو راه کارگر

3

مجله رادیویی بین المللی!

4

مجله بین المللی رادیو راه کارگر

5

مجله بین المللی رادیو راه کارگر
فعالین دستها از مردم ایران کوتاه قطعنامه ای به کنفراس اتحادیه خدمات انگلیس درباره جنبش کارگری ایران ارائه داده اند، این اتحادیه کارگران و پرسنل بخش خدمات عمومی و خصوصی انگلیس را در صفوف خود متحد کرده است. مفاد قطعنامه ارائه شده دفاع از جنبش کارگری، محکوم کردن دستگیری ها و بویژه طرح آزادی فعالین در بند جنبش کارگری می باشد…. در ادامه این برنامه تحلیل یاسمین میظر را درباره جنبش ضدحکومتی در سوریه و نقش جمهوری اسلامی در همیاری برای سرکوب خیزش مردم سوریه را خواهید شنید!