پرگار: آینده دمکراسی BBC Persian

آیا جوامع دمکراتیک دچار بحران دمکراسی نشده اند؟ به این معنا که کیفیت شاخص های دمکراسی در آنها افول نکرده است؟ ولی چرا این موضوع برای کسانی که در جوامع غیردمکراتیک زندگی می کنند باید مهم باشد؟

Be Sociable, Share!
This entry was posted in Audio / Video and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *